KONTAKT

Mgr. Martina Šlichtová, Vydavateľstvo Emócia
J. Kozáčeka 2115/12, 960 01 Zvolen
tel: +421 915 536 636
napíšte nám

 

 

 

PARTNERI

 Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou originalneprihovory.sk je:

Obchodné meno: Mgr. Martina Šlichtová Vydavateľstvo EMÓCIA

Adresa: J. Kozáčeka 2115/12, 960 01 Zvolen

IČO: 51 133 318

DIČ: 1085514705

Bankové spojenie:

IBAN - SK5511110000001455294003

ÚČET - 1455294003 KÓD BANKY: 1111 (UniCredit Bank)

E-mail: originalneprihovory@gmail.com

Tel. číslo: 0915 536 636

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia

Prievozská 32

820 07 Bratislava

 

Článok I – Pojmy a ich význam

Predávajúca spoločnosť = Vydavateľstvo EMÓCIA, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva Tovar (publikácie, zborníky a samostatné príhovory od autorky Silvie Hlôškovej).

Spotrebiteľ = právnická, alebo fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu na doméne www.originalneprihovory.sk a ktorej tento Tovar slúži aj na výkon svojho zamestnania a povolania.

E-shop = internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.originalneprihovory.sk

Tovar = publikácie, zborníky a samostatné príhovory od autorky Silvie Hlôškovej (s poskytnutím licencie) ponúkané prostredníctvom E-shopu právnickým osobám.

Objednávka = úkon Spotrebiteľa v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa nakúpiť Tovar v E-shope.

Objednávateľ ako právnická osoba = mestá/obce/pracovníci zboru pre občianske záležitosti/kultúrne inštitúcie - môžu nakupovať tovar.

Cena = celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Spotrebiteľ objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky.

Doprava = doprava tovaru sa realizuje zatiaľ len na základe súborov v PDF a to prostredníctvom E-mailovej zásielky, v prípade väčších súborov aj prostredníctvom www.uschovna.cz.

Logo vydavateľstva Emócia = slúži ako ochranná známka diela autorky Silvie Hlôškovej. Obsah publikácie pod touto ochrannou známkou je možné šíriť prostredníctvom Spotrebiteľa/Objednávateľa publikácie len na základe týchto VOP.

 

Článok II – Všeobecné ustanovenia


 1. Tieto VOP upravujú:

- proces nákupu Tovaru Spotrebiteľom prostredníctvom E-shopu

- podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom E-shop

- práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Spotrebiteľa vyplývajúce z podmienok predaja, ktorých predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho a následné sprostredkovávanie Tovaru Objednávateľom/Kupujúcou osobou

- reklamačný poriadok

 

Článok III – Objednávka a uzavretie zmluvy

 1. Spotrebiteľ si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou www.originalneprihovory.sk
 2. Popis toho-ktorého Tovaru, jeho vlastnosti, obsah, ukážky príhovorov a jeho cena sú uvedené v E-shope pri tom-ktorom Tovare.
 3. Nákup Tovaru v E-shope nie je podmienený registráciou v E-shope, pri ktorej je Spotrebiteľ povinný vyplniť údaje, ktoré od neho E-shop vyžaduje.
 4. Spotrebiteľ objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope.
 5. Po stlačení tlačidla „DO KOŠÍKA“ pri tom-ktorom Tovare sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka toho-ktorého Spotrebiteľa. Nákupný košík daného Spotrebiteľa je tomuto Spotrebiteľovi kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.
 6. V náhľade nákupného košíka si Spotrebiteľ zároveň zvolí z dostupných možností spôsobov dopravy - momentálne len prostredníctvom E-mailového doručovania Tovaru.
 7. K cenám za jednotlivé Tovary, DPH a pod. sa pripočíta aj cena za Dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak Predávajúci umožňuje dopraviť Tovar viacerými spôsobmi.
 8. Objednávku Spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla „Objednávka“. Predtým je Spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla: „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s obchodnými podmienkami tohto E-shopu.
 9. Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Objednávka“ Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o vlastnostiach Tovaru a celkovej Cene, ktorú je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu uhradiť.
 10. Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-shopu. Nasledovný postup po vytvorení Objednávky:

1. Potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke zaslané na mail, ktorý Objednávateľ uviedol v Objednávke - automaticky po zrealizovaní Objednávky.

2. Do 3 pracovných dní od vytvorenia Objednávky Objednávateľom zašle Predávajúci zálohovú faktúru s vloženým podpisom Vydavateľstva EMÓCIA na mail, ktorý Objednávateľ uviedol v objednávke.

3. Objednávateľ je povinný uhradiť Objednávku na základe prijatej zálohovej faktúry do 7 pracovných dní na účet Predávajúceho (uvedený na zálohovej faktúre).

4. Po uhradení Objednávky na účet Predávajúceho bude Tovar spolu s faktúrou (riadny účtovný doklad) Objednávateľovi doručený na ním uvedenú adresu v Objednávke do 24 hodín.

 

Objednávka musí obsahovať:

- IČO a DIČ spoločnosti

- kontaktnú osobu, telefón, E-Mail

- fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)

- meno a poštovnú adresu Kupujúceho

- telefonické číslo a E-mail

- kód alebo presný názov ako aj počet kusov tovaru

- dátum vystavenia objednávky

- spôsob úhrady za tovar

- spôsob prepravy a prevzatia Tovaru

 

 

 

IV. Práva a povinnosti Kupujúceho

 

Kupujúci môže:

 

právnická osoba:

- Publikáciu/zborník/samostatný príhovor po zakúpení poskytnúť svojmu pracovníkovi na vykonávanie občianskych obradov a slávností.

 

Kupujúci (právnická osoba) nemôže:

- rozmnožovať Tovar

- rozposielať Tovar a brať zaň finančnú odmenu

- poskytovať Tovar v akejkoľvek inej podobe

- zverejňovať Tovar prostredníctvom internetu, hlasových nahrávok a poštovej korešpodencie

- prekladať Tovar do iných jazykov

- využívať Tovar na iné účely

 

 

Článok V – Reklamačný poriadok

Po zaslaní Tovaru nie je možné vykonať Objednávateľom reklámáciu z dôvodu, že obsah Objednávky nie je hmotného, ale duchovného charakteru. Objednávateľovi preto nemôže vzniknúť ujma, že odoslaný Tovar nespĺňa podmienky využitia na dané účely - obrady a slávnosti. Tovar, teda príhovory sa pravidelne na tieto účely využívajú, čiže ak Kupujúci s ich obsahom nebude spokojný, ide o jeho subjektívny pohľad, ktorý nie je ničím merateľný. Dva zborníky "Kolobeh" a "Kolobeh 2" od autorky Silvie Hlôškovej, vydané Ústrednou radou Združenia ZPOZ Človek - človeku v SR pre členov Združenia ZPOZ sú garanciou kvality obsahovej tvorby tejto autorky pre ďalšie vydané publikácie, zborníky a samostatné príhovory. Garancia je meraná na základe spokojnosti miest a obcí s týmito vydanými zborníkmi a ďalšieho dopytu z ich strany po jej tvorbe. Na Slovenskom trhu je nedostatok kvalitných, originálnych a inovatívnych príhovorov na obrady a slávnosti.

 

Článok VI - Záverečné ustanovenia


Tieto VOP boli prispôsobené na účely predaja Tovaru z E-shopu www.originalneprihovory.sk a sú právne napadnuteľné, ak autorka Silvia Hlôšková, alebo Vydavateľstvo EMÓCIA zistí v priebehu užívania Tovaru Kupujúcim/Objednávateľom vážne porušenie týchto VOP.

Objednaním Tovaru Kupujúci vyjadruje súhlas s tým, že bol informovaný o týchto VOP a Tovar bude užívať riadne, bez možnej finančnej a duchovnej ujmy autorky a Vydavateľstva EMÓCIA.

 

VOP zostavilo Vydavateľstvo EMÓCIA - Mgr. Martina Šlichtová


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV